Oxidized Graphene in Ionic Liquids for Assembling Chemically Modified Electrodes: A Structural and Electrochemical Characterization Study. Pong, P. Papakonstantinou. Positional dependence of energy gap on line defect in armchair graphene nanoribbons: Two-terminal transport and related issues. Catalin D. Spataru, Sohrab Ismail-Beigi, Rodrigo B. Capaz, Steven G. Louie. Theoretically designed metal-welded carbon nanotubes: Extraordinary electronic properties and promoted catalytic performance. 4 Physical Insight Into Substitutional N-Doped Graphene Nanoribbons With Armchair Edges. Hybrid density functional study of armchair SiC nanotubes. Engineering the electronic structure of zigzag graphene nanoribbons with periodic line defect. Screened hybrid density functionals for solid-state chemistry and physics. Excitons of Edge and Surface Functionalized Graphene Nanoribbons. Sumana Kundu, P. Ragupathy, Vijayamohanan K. Pillai. Satyendra Singh Chauhan, Shobhna Ferwani, Pankaj Srivastava. Orbitally Matched Edge-Doping in Graphene Nanoribbons. Oxidation of Graphene Nanoribbon by Molecular Oxygen. Ya Nan Xu, Da Zhan, Lei Liu, Hui Suo, Zhen Hua Ni, Thuong Thuong Nguyen, Chun Zhao, and Ze Xiang Shen . Xiaobo Lu, Wei Yang, Shuopei Wang, Shuang Wu, Peng Chen, Jing Zhang, Jing Zhao, Jianling Meng, Guibai Xie, Duoming Wang, Guole Wang, Ting Ting Zhang, Kenji Watanabe, Takashi Taniguchi, Rong Yang, Dongxia Shi, Guangyu Zhang. Yu-Ling Song, Shuai Zhang, Dao-Bang Lu, Hai-ru Xu, Zhuo Wang, Yu Zhang, Zhi-Wen Lu. Melinda Han, Barbaros Ozyilmaz, Y. Zhang, P. Jarillo-Herero, Philip Kim. Fangping OuYang, Bing Huang and Zuanyi Li, Jin Xiao, Huanyou Wang and Hui Xu. Wen-Xiao Wang, Mei Zhou, Xinqi Li, Si-Yu Li, Xiaosong Wu, Wenhui Duan, Lin He. Roland Gillen, Marcel Mohr, Janina Maultzsch, Christian Thomsen. E. Gracia-Espino, F. López-Urías, Y.A. Conductance gaps in graphene ribbons designed by molecular aggregations. Structural, Electronic, and Transport Properties of Hybrid SrTiO3-Graphene and Carbon Nanoribbon Interfaces. A theoretical quest for graphene nanoribbons: effects of nitrogen substitution on the ground state alteration. Stabilizing the ground state in zigzag-edged graphene nanoribbons by dihydrogenation. Xuechao Yu, Zhaogang Dong, Yanping Liu, Tao Liu, Jin Tao, Yongquan Zeng, Joel K. W. Yang, Qi Jie Wang. Christopher I. Smith, Hiroki Miyaoka, Takayuki Ichikawa, Martin O. Jones, Jeffrey Harmer, Wataru Ishida, Peter P. Edwards, Yoshitsugu Kojima and Hironobu Fuji . —graphene nanoribbons complex: a probable magnetoelectronic material study. Tuning the band structure, magnetic and transport properties of the zigzag graphene nanoribbons/hexagonal boron nitride heterostructures by transverse electric field. Guo-Xiang Chen, Dou-Dou Wang, Jian-Min Zhang, Ke-Wei Xu. Enhanced Logic Performance with Semiconducting Bilayer Graphene Channels. Transforming C60 molecules into graphene quantum dots. Spin negative differential resistance in edge doped zigzag graphene nanoribbons. Zhaoyong Guan, Chen Si, Shuanglin Hu, Wenhui Duan. Theoretical study on boron-nitrogen containing analogues of 6,6,18-graphdiyne. Article Views are the COUNTER-compliant sum of full text article downloads since November 2008 (both PDF and HTML) across all institutions and individuals. Armchair graphene nanoribbons with giant spin thermoelectric efficiency. Chandrima Chakravarty, Bikash Mandal, Pranab Sarkar. Graphene is a zero-gap semiconductor, because its conduction and valence bands meet at the Dirac points. First principles calculations of armchair graphene nanoribbons interacting with Cu atoms. Transport properties of zigzag graphene nanoribbons with oxygen edge decoration.